Chuyên mục - Thư mục sách
Thư mục sách mới 01.2018

TỔNG LOẠI

1. VŨ, DƯƠNG THÚY NGA Những tấm gương ham đọc sách và tự học thời đại Hồ Chí Minh/ Vũ Dương Thúy Nga. -Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2017. -247 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương ham đọc sách và không ngừng tự học của Bác Hồ và một số nhà cách mạng, nhà khoa học lỗi lạc như đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Đào Duy Anh, Tôn Thất Tùng và Hoàng Tuỵ

     Ký hiệu môn loại: 028.80922597/NH556T
     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035779
                        Kho mượn.PM.045068

2. VŨ, DƯƠNG THÚY NGA Tổng bí thư Lê Duẩn (1907 - 1986): Thư mục và tác phẩm chọn lọc/ Vũ Dương Thúy Ngà chủ biên. -Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2017. -535 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Giới thiệu thư mục nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp cũng như các tác phẩm của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

     Ký hiệu môn loại: 016.959704092/T455B
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005353
                        Kho mượn.PM.045065

3. HOÀNG, THANH NAM Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phòng, ngừa chống vi phạm trên mạng Internet: Sách kèm ebook/ Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Toàn. -Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016. -299 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về an ninh mạng, một số hành vi vi phạm thường gặp trên mạng Internet; một số hình thức tấn công mạng phổ biến; chính sách an toàn thông tin cho người dùng và tổ chức,..

     Ký hiệu môn loại: 005.8/T116C
     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035785
                        Kho mượn.PM.045083

4. NGUYỄN, TUẤN ANH Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng: Sách kèm ebook/ Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Thanh Nam, Nguyễn Quốc Toàn. -Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016. -293 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Trình bày tổng quan tình hình an toàn thông tin; một số quy định về an toàn thông tin; nguy cơ gây mất an toàn thông tin mạng; giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng

     Ký hiệu môn loại: 005.8/T527TR
     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035781
                        Kho mượn.PM.045074-75

5.  70 năm tác phẩm đời sống mới của chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh : Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia/ Nguyễn Xuân Thắng,...[et. al]. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. -655 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết về hoàn cảnh ra đời, nội dung của tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan toả của tác phẩm đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở nước ta hiện nay

     Ký hiệu môn loại: 307.709597/B112M
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005359

KHOA HỌC XÃ HỘI

6.  Ý Đảng quyện lòng dân/ Hồng Thanh,...[et. al]. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. -483 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của các phóng viên phản ánh các hoạt động, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những vấn đề như: nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị các cấp, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,..

     Ký hiệu môn loại: 324.25970750092/Y600Đ
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005362

7. TRẦN, MINH THƯƠNG Đặc điểm văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ/ Trần Minh Thương. -Hà Nội: Mỹ thuật, 2017. -351 tr.; 21 cm

 Tóm tắt: Khái quát đời sống văn hoá của cư dân ở miền sông nước Tây Nam Bộ với những đặc trưng như : Sông nước - xuồng, ghe - chợ nổi; tín ngưỡng - phong tục - văn nghệ dân gian với môi trường sông nước; văn hoá sông nước và tính cách người bình dân Tây Nam Bộ

     Ký hiệu môn loại: 306.095978/Đ113Đ
     Số ĐKCB: Kho mượn.PM.045088

8. NGUYỄN, CHU HỒI An ninh môi trường và hòa bình ở biển Đông: Tuyên truyền việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực biển/ Nguyễn Chu Hồi chủ biên ; Vũ Hải Đăng. -Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016. -258 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Trình bày mối quan hệ và tính liên kết của các vấn đề môi trường, tài nguyên với các căng thẳng và xung đột ở biển Đông; đồng thời bàn luận về cách tiếp cận và giải pháp đảm bảo an ninh môi trường và các nguồn tài nguyên trong bối cảnh mới ở biển Đông; góp phần tuyên truyền thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2030 về "Bảo tồn lâu bền đại dương, biển và tài nguyên biển vì sự nghiệp phát triển bền vững"

     Ký hiệu môn loại: 327.170916472/A105N
     Số ĐKCB: Kho mượn.PM.045086

9.  Bảo vật Quốc gia: Tập sắc lệnh của chủ tịch chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946/ Trần Việt Hoa, Nguyễn Minh Sơn, Vũ Thị Kim Hoa biên soạn. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. -243 tr.; 29 cm

Tóm tắt: Tập hợp 117 sắc lệnh được ban hành từ ngày 30-8-1945 đến ngày 28-2-1946 được xuất bản dưới hình thức chụp lại nguyên văn từ các sắc lệnh gốc và một số hình ảnh hoạt động của chủ tịch Hồ Chí Minh, biên bản họp Hội đồng Chính phủ,...hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III chứa đựng những tài liệu quý giá giúp bạn đọc tiếp cận được nhiều văn bản gốc lần đầu tiên được giới thiệu

     Ký hiệu môn loại: 349.597/B108V
     Số ĐKCB: Kho đọc.VD.000514

10. NGUYỄN, MINH KHƯƠNG Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhà cao tầng/ Nguyễn Minh Khương. -Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016. -187 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Trình bày khái quát về nhà cao tầng, đặc điểm nguy hiểm cháy nổ và những vấn đề đặt ra; các hệ thống, phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đám cháy nhà cao tầng; các phương pháp, biện pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở nhà cao tầng

     Ký hiệu môn loại: 363.377/C101B
     Số ĐKCB: Kho mượn.PM.045084

11.  Các kiến thức chung về gia đình : Tài liệu giáo dục đời sống gia đình / Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch. Vụ gia đình. -Hà Nội :Nxb. Hà Nội;24 cm

P. 1. -2017. -271 tr

Tóm tắt: Trình bày khái niệm gia đình và một số thuật ngữ liên quan; chức năng của gia đình; vai trò của gia đình; văn bản luật pháp, chính sách về hôn nhân và gia đình,..

     Ký hiệu môn loại: 306.85/C101K
     Số ĐKCB: Kho mượn.PM.045062

12. LÊ, HỮU NGHĨA Chủ nghĩa Mác -  Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới của Việt Nam/ Lê Hữu Nghĩa. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. -884 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Gồm 50 bài viết đề cập đến cách mạng Việt Nam và công cuộc đổi mới, về thời đại chúng ta và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, về tư tưởng Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, đồng thời phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng

     Ký hiệu môn loại: 335.434/CH500NGH
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005363

13.  Doanh nghiệp Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI (2000 - 2015)/ Tổng cục Thống kê. -Hà Nội: Thống kê, 2017. -971 tr.; 30 cm

Tóm tắt: Tổng quan về sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000 - 2015; số liệu tổng hợp kết quả hoạt động sản suất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam cùng những khái niệm và phần giải thích chung

     Ký hiệu môn loại: 338.70727/D408NGH
     Số ĐKCB: Kho đọc.VD.000501
                        Kho mượn.PM.044438,520

14.  Gia đình tuổi trung niên : Tài liệu giáo dục đời sống gia đình / Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch. -Hà Nội :Nxb. Hà Nội;24 cm

P. 3. -2017. -344 tr

Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm tâm, sinh lý của vợ chồng tuổi trung niên; những nguy cơ đe doạ sự bền vững của gia đình; kiến thức, kỹ năng chăm sóc và giáo dục con; gia đình với việc phòng, chống bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình,..

     Ký hiệu môn loại: 306.85/GI100Đ
     Số ĐKCB: Kho mượn.PM.045063

15. VŨ, VĂN HIỀN Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế: Sách tham khảo/ Vũ Văn Hiền chủ biên. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. -550 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; quá trình nhận thức và thực trạng xử lý mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay; dự báo tình hình, những vấn đề đặt ra, định hướng chính sách để xử lý tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đối với nước ta trong thời gian tới

     Ký hiệu môn loại: 327.1/GI550V
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005365

16.  Hỏi - đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam/ Ban Tuyên giáo Trung ương. -Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2017. -258 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam ; các vấn đề liên quan đến các quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam trong Biển Đông ; xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam

     Ký hiệu môn loại: 320.1209597/H428Đ
     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035782
                        Kho mượn.PM.045076-77

17.  Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính đảm bảo an sinh xã hội/ Bộ Tài chính. -Hà Nội: Tài chính, 2017. -551 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Trình bày chủ trương, định hướng về đảm bảo an sinh xã hội; tiêu chí xác định và danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn; cơ chế chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

     Ký hiệu môn loại: 343.59703/H561D
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005371
                        Kho mượn.PM.045095-96

18.  Kỷ yếu Hoàng Sa/ Đặng Công Ngữ chủ biên ; Võ Ngọc Đồng,...[et. al] biên soạn. -Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016. -361 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Công tác quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa. Huyện đảo Hoàng Sa và những nhân chứng lịch sử. Những cảm nghĩ của người Đà Nẵng về Hoàng Sa

     Ký hiệu môn loại: 320.1509597/K600Y
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005366
                        Kho mượn.PM.045078

19. VŨ, HOÀI NAM Kỹ năng nghiệp vụ hội thẩm dùng trong xét xử các vụ án hình sự/ Vũ Hoài Nam. -Hà Nội: Tư pháp, 2017. -299 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản hội thẩm cần quan tâm khi xét xử các vụ án hình sự; những kỹ năng cơ bản của hội thẩm khi tham gia xét xử các vụ án hình sự; kỹ năng tham gia xét xử các loại tội phạm cụ thể

     Ký hiệu môn loại: 347.59707/K600N
     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035792
                        Kho mượn.PM.045098

20.  Người Hrê ở Việt Nam = The Hre in Vietnam. -Hà Nội: Thông tấn, 2017. -167 tr.; 20 cm

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc và phân bố dân cư, bản làng và nhà ở, nguồn sống, y phục và trang sức, phong tục, tập quán và lễ hội của người Hrê ở Việt Nam

     Ký hiệu môn loại: 305.895930597/NG558H
     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035791
                        Kho mượn.PM.045097

21. TRẦN, NHÂM Nghệ thuật biết thắng từng bước/ Trần Nhâm. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. -279 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Luận giải và làm sáng rõ cơ sở phương pháp luận của đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến tranh, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

     Ký hiệu môn loại: 355.42/NGH250TH
     Số ĐKCB: Kho mượn.PM.045071

22.  Những điều cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân : Tài liệu giáo dục đời sống gia đình / Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch. -Hà Nội :Nxb. Hà Nội;24 cm

Q. 1. -2008. -124 tr

Tóm tắt: Hướng dẫn chúng ta về chuẩn bị cho hôn nhân; chuẩn bị kiến thức cơ bản về các vị trí trong gia đình; một số điều cần biết về chăm sóc sức khoẻ sinh sản

     Ký hiệu môn loại: 306.81/NH556Đ
     Số ĐKCB: Kho mượn.PM.045059

23.  Những năm đầu của cuộc sống vợ chồng : Tài liệu giáo dục đời sống gia đình / Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch. -Hà Nội :Nxb. Hà Nội;24 cm

Q. 2. -2017. -123 tr

Tóm tắt: Hướng dẫn chúng ta về đời sống hôn nhân như: sự thích ứng sau hôn nhân, xung đột gia đình, sức khoẻ và chức năng sinh đẻ, tổ chức đời sống gia đình

     Ký hiệu môn loại: 306.81/NH556N
     Số ĐKCB: Kho mượn.PM.045060

24. LÊ, DUẨN Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để xây dựng Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp/ Lê  Duẩn. -Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2017. -319 tr.; 22 cm

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết và bài phát biểu của cố Tổng bí thư Lê Duẩn về kinh tế địa phương cùng những chỉ đạo cụ thể của ông đối với các địa phương trong cả nước như: Hà Nội, Cao Bằng, Đồng Nai,..

     Ký hiệu môn loại: 338.9597/PH110H
     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035777
                        Kho mượn.PM.045066

25. TRƯƠNG, MINH TUẤN Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay: Sách chuyên khảo/ Trương Minh Tuấn chủ biên. -Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016. -108 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về tư tưởng; thực trạng và nguyên nhân "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay; các giải pháp phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về tư tưởng

     Ký hiệu môn loại: 324.2597075/PH431CH
     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035783-5784
                        Kho mượn.PM.045079-81

26. TRẦN, CÔNG TRỤC Philippines kiện Trung Quốc về tranh chấp biển Đông - Các sự kiện và phân tích pháp lý/ Trần Công Trục chủ biên. -Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016. -346 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Trình bày phương thức giải quyết tranh chấp theo các quy định của luật pháp quốc tế; biển Đông và các loại tranh chấp ở biển Đông, vụ Philippines kiện Trung Quốc về biển Đông; quá trình ra phán quyết cuối cùng của Toà Trọng tài; tình hình biển Đông hậu phán quyết

     Ký hiệu môn loại: 320.15/PH300L
     Số ĐKCB: Kho mượn.PM.045082

27. PHẠM, TẤT THẮNG Quá đội lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay/ Phạm Tất Thắng, Nguyễn Linh Khiếu đồng chủ biên. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. -407 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, phương pháp luận nghiên cứu, kinh nghiệm của các nước, bối cảnh mới của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa,quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam: nhận thức, thực tiễn và những vấn đề đặt ra; quan điểm, giải pháp lý luận và thực tiễn nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

     Ký hiệu môn loại: 335.4/QU100Đ
     Số ĐKCB: Kho mượn.PM.045069

28.  Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào: Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -  Lào (5/9/1962 - 5/9/2017)/ Thông tấn xã Việt Nam. -Hà Nội : Thông tấn, 2017. -271 tr. ; 25 cm

Tóm tắt: Trình bày những nét chính yếu quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam - Lào từ 5/9/1962- 5/9/2017. Nêu bật vai trò của các lãnh tụ hai Đảng, hai Nhà nước; những hy sinh cao cả của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

     Ký hiệu môn loại: 327.5970594/QU105H
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005372

29. NGUYỄN, HỮU HIẾU Sông nước trong đời sống văn hóa Nam Bộ/ Nguyễn Hữu Hiếu. -Hà Nội: Mỹ thuật, 2017. -578 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Trình bày một vài nét về điều kiện tự nhiên và đặc điểm sông nước đồng bằng Nam Bộ; đặc điểm nơi ăn chốn ở, phương tiện đi lại, hoạt động sản xuất miền sông nước; vận dụng tri thức dân gian về sông nước đưa vào cuộc sống và trong đời sống văn hoá tinh thần

     Ký hiệu môn loại: 306.095977/S455N
     Số ĐKCB: Kho mượn.PM.045089

30.  Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Quốc gia/ Nguyễn Xuân Thắng,...[et. al]. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. -623 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Tập trung làm sáng tỏ những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan toả của tác phẩm trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

     Ký hiệu môn loại: 352.6/S551Đ
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005356

31.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn thanh niên xung phong/ Nguyễn Anh Liên,...biên soạn. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. -743 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn các bài tham luận tại hội thảo "Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn thanh niên xung phong". Phân tích những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong chủ trương sáng lập trường học lớn Thanh niên xung phong, về lịch sử hào hùng, vẻ vang cùng những hồi ức về một thời lửa đạn chiến tranh của lực lượng thanh niên xung phong,..

     Ký hiệu môn loại: 369.09597/T550T
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005360

32. NGUYỄN, VĂN HUY Thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam/ Nguyễn Văn Huy. -Hà Nội: Tư pháp, 2017. -255 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về thừa kế, thừa kế theo di chúc và theo pháp luật; thanh toán và phân chia di sản thừa kế; thủ tục khởi kiện, thụ lý và giải quyết tranh chấp về thừa kế

     Ký hiệu môn loại: 346.59705/TH551K
     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035793
                        Kho mượn.PM.045099

33. NGÔ, ĐĂNG TRI Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016)/ Ngô Đăng Tri. -Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016. -485 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Giới thiệu một cách hệ thống tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng từ khi ra đời cho đến nay; khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những bài học kinh nghiệm qua những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và rất đỗi tự hào

     Ký hiệu môn loại: 324.2597075/T305TR
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005368

34. BÙI, HỮU HẠNH Tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: Sách kèm ebook/ Bùi Hữu Hạnh. -Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016. -426 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy; các quy định về chế độ bảo vệ cá nhân, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ đối với CBCNV trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho một số nghề, công việc và sơ cấp cứu tại nơi làm việc; kiến thức cơ bản về phòng và an toàn trong phòng chống cháy nổ; các biện pháp phòng, chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm

     Ký hiệu môn loại: 363.119621382/T527TR
     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035780
                        Kho mượn.PM.045072-73

35. NGUYỄN, PHÚ TRỌNG Vững bước trên con đường đổi mới / Nguyễn Phú Trọng. -Hà Nội :Chính trị Quốc gia;24 cm

T. 1: 2011 - 2014. -2017. -823 tr

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên báo nhân dân từ năm 2011 - 2014 tập trung vào các vấn đề như: đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN; xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị,..

     Ký hiệu môn loại: 320.9597/V556B
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005354

36. NGUYỄN, PHÚ TRỌNG Vững bước trên con đường đổi mới / Nguyễn Phú Trọng. -Hà Nội :Chính trị Quốc gia;24 cm

T. 2: 2015 - 2017. -2017. -676 tr

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên báo nhân dân từ năm 2015 - 2017 tập trung vào các vấn đề như: đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN; xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị,..

     Ký hiệu môn loại: 320.9597/V556B
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005355

37.  Văn hóa dân gian miệt Sa Đéc/ Nguyễn Hữu Hiếu chủ biên,...[et. al]. -Hà Nội: Sân khấu, 2017. -723 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất và con người Sa Đéc, đời sống vật chất, đời sống tâm linh, văn học dân gian, nghệ thuật diễn xướng và trò chơi dân gian vùng Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

     Ký hiệu môn loại: 390.0959789/V115H
     Số ĐKCB: Kho mượn.PM.045087

38. ĐINH, XUÂN DŨNG Văn hóa và con người Việt Nam hiện nay - Mấy suy nghĩ từ thực tiễn/ Đinh Xuân Dũng. -Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016. -329 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Đề cập đến sự tìm tòi, trăn trở và suy ngẫm của tác giả về những vấn đề nóng bỏng, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc của văn hoá và con người; văn học, nghệ thuật và nhân cách

     Ký hiệu môn loại: 306.09597/V115H
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005367

39.  Văn kiện hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá XII: Lưu hành nội bộ/ Đảng Cộng sản Việt Nam. -Hà Nội: Văn phòng Trung ương Đảng, 2017. -254 tr.; 19 cm

Tóm tắt: Giới thiệu các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và nghị quyết về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020

     Ký hiệu môn loại: 324.2597075/V115K
     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035774-5776
                        Kho địa chí.DV.005361-5363
                        Kho mượn.PM.045054-57

40.  Vận dụng nghị quyết đại hội XII của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí - truyền thông/ Trương Ngọc Nam,...[et. al]. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. -436 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Phân tích làm rõ các quan điểm, những nội dung cơ bản, cốt lõi của Đảng trong các Văn kiện Đại hội XII, các bài viết được tuyển chọn đã chia sẻ cách thức vận dụng những quan điểm, nội dung cơ bản đó vào hoạt động nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và báo chí - truyền thông một cách thiết thực, hiệu quả

     Ký hiệu môn loại: 320.07/V121D
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005357

41. TRẦN, VĂN NAM Viện kiểm sát nhân dân quá trình hình thành, phát triển và đổi mới theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Trần Văn Nam. -Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017. -315 tr.; 20 cm

Tóm tắt: Nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát, quá trình hình thành, phát triển và thực trạng của Viện kiểm sát nhân dân ở Việt Nam, xây dựng mô hình và giải pháp thực hiện đổi mới viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp

     Ký hiệu môn loại: 363.2509597/V305K
     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035788-5789
                        Kho mượn.PM.045093-94

42. TRƯƠNG, MINH DỤC Vietnam'snational sovereignty over Hoang Sa and Truong Sa archipelagoes/ Trương Minh Dục ; Lâm Quang Đông dịch ; Nguyễn Thừa Hỷ hiệu đính. -Ha Noi: Information and communications pub, 2017. -317 p.; 24 cm

     Ký hiệu môn loại: 320.1509597/V308N

     Số ĐKCB: Kho ngoại văn.AV.000086

43. PHAN, TRUNG LÝ Xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp - cơ sở lý luận và thực tiễn/ Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương đồng chủ biên. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. -446 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp. Phân tích thực trạng và đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp

     Ký hiệu môn loại: 320.1/X126D
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005364

44. STIGLITZ, JOSEPH E Xây dựng xã hội học tập cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển và tiến bộ xã hội: Sách tham khảo/ Joseph E. Stiglitz, Bruce C. Greenwald ; Đỗ Đức Thọ,...[et. al]  biên dịch và hiệu đính. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. -643 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Tầm quan trọng của việc học tập, các doanh nghiệp học tập và phát minh, cấu trúc thị trường tác động đến khả năng học tập và sáng tạo của doanh nghiệp. Các giải pháp cho một xã hội học tập, chính sách xây dựng thành công một xã hội học tập ở nhiều lĩnh vực từ chính sách phát triển ngành, tài chính, chính sách vĩ mô, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển đổi xã hội

     Ký hiệu môn loại: 306.43/X126D
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005361
                        Kho mượn.PM.045070

45.  Cha mẹ với việc nuôi dạy chăm sóc con dưới 6 tuổi : Tài liệu giáo dục đời sống gia đình / Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch. -Hà Nội :Nxb. Hà Nội;24 cm

Q. 3. -2017. -271 tr

Tóm tắt: Hướng dẫn các bậc phụ huynh về chăm sóc trẻ em dưới 6 tuổi, bảo đảm an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, dạy trẻ dưới 6 tuổi, một số phẩm chất và kỹ năng sống, nghệ thuật ứng xử của cha mẹ với con, chăm sóc trẻ chậm phát triển dưới 6 tuổi

     Ký hiệu môn loại: 649/CH100M
     Số ĐKCB: Kho mượn.PM.045061

CÔNG NGHỆ (KHOA HỌC ỨNG DỤNG)

46.  70 năm mỹ thuật Việt Nam (1945 - 2015)/ Hội mỹ  thuật Việt Nam. -Hà Nội: Mỹ thuật, 2017. -383 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Giới thiệu về sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam hiện đại qua 70 năm trên tất cả các lĩnh vực sáng tác, các hoạt động mỹ thuật, công tác đào tạo mỹ thuật; tập hợp 45 bài viết của các tác giả bổ sung đầy đủ hơn về nội dung và những vấn đề trong suốt 70 năm của mỹ thuật Việt Nam kể từ ngày Cách mạng tháng Tám thành công đến nay

     Ký hiệu môn loại: 709.597/B112M
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005370

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ TRANG

47. NGUYỄN, MỸ HỒNG Bèo nước Hậu Giang: Tiểu thuyết/ Nguyễn Mỹ Hồng. -Hà Nội: Nxb. Hội nhà văn, 2017. -280 tr.; 21 cm

     Ký hiệu môn loại: 895.92234/B205N

     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035786-5787
                        Kho mượn.PM.045090-92

VĂN HỌC VÀ TU TỪ

48.  Cánh thư xanh nâng những ước mơ hồng - Những bức thư đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45/ Triệu Minh Long,...[et. al]. -Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2017. -226 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Văn học nước ngoài Thư từ Tiếng Anh

     Ký hiệu môn loại: 808.86/C107TH
     Số ĐKCB: Kho mượn.PM.045085

49.  Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Tỉnh Vĩnh Long : Thành phố Vĩnh Long, Thị xã Bình Minh, Huyện Long Hồ, Huyện Mang Thít, Huyện Tam Bình / Tỉnh ủy Vĩnh Long. -Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. -1042 tr. ; 28 cm

Tóm tắt: Giới thiệu danh sách 1.986 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Vĩnh Long

     Ký hiệu môn loại: 959.787/B100M
     Số ĐKCB: Kho đọc.VD.000512
                        Kho địa chí.DV.005357-58

ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ

50.  Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Tỉnh Vĩnh Long : Huyện Bình Tân, Huyện Vũng Liêm, Huyện Trà Ôn / Tỉnh ủy Vĩnh Long. -Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. -1144 tr. ; 28 cm

Tóm tắt: Giới thiệu 1.986 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Vĩnh Long

     Ký hiệu môn loại: 959.787/B100M
     Số ĐKCB: Kho đọc.VD.000513
                        Kho địa chí.DV.005359-60

51. NGUYỄN, THANH NAM Danh nhân lịch sử văn hóa tể tướng - tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài (1616 - 1688): Thân thế - sự nghiệp/ Nguyễn Thành Nam chủ biên. -Hà Nội: Nxb. Hồng đức, 2016. -328 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Bao gồm các bài viết dưới các góc độ khác nhau về danh nhân lịch sử văn hoá Nguyễn Mậu Tài: Tể tướng, tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài - người khai khoa dòng họ Nguyễn Mậu; thân thế và sự nghiệp của danh nhân lịch sử văn hoá Nguyễn Mậu Tài; lịch sử ghi chép giai đoạn tiến sĩ Nguyễn Mậu Tài làm tham tụng (tể tướng),..

     Ký hiệu môn loại: 959.70272092/D107NH
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005352

52.  Hà Nội 30 năm đổi mới, phát triển (1986 - 2016)/ Phạm Quang Nghị, Phùng Hữu Phú đồng chủ biên. -Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2017. -687 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Tổng kết, đánh giá các thành tựu to lớn của thủ đô trong suốt 30 năm qua, cụ thể nêu bật các nội dung về xây dựng Đảng bộ Hà Nội, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, mở rộng hợp tác quốc tế, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch,..

     Ký hiệu môn loại: 959.7310442/H100N
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005185
                        Kho mượn.PM.045058

53.  Những đóa hoa bất tử/ Bộ Tài chính. -Hà Nội: Tài chính, 2017. -422 tr. ; 21 cm

Tóm tắt: Gồm những hình ảnh, tư liệu về tấm gương anh hùng thương binh liệt sỹ trong ngành tài chính trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nhằm góp phần tôn vinh và tri ân các liệt sỹ ngành tài chính; giáo dục truyền thống "uống nước, nhớ nguồn" trong các cơ quan , đơn vị và mỗi cán bộ, công chức của ngành

     Ký hiệu môn loại: 959.704092/NH556Đ
     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035790

54. ĐÀM, ĐỨC VƯỢNG Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập/ Đàm Đức Vượng. -Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016. -340 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Trình bày một cách có hệ thống về toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người sáng lập Nhà nước cách mạng Việt Nam; những tên chữ, bút danh, bí danh của Người gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sóng gió của Người; về các tổ chức tiền thân của Đảng; về Hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng trải qua 12 Đại hội đại biểu toàn quốc

     Ký hiệu môn loại: 959.704092/NH556D
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005369

55. NGUYỄN, CHIẾN THẮNG Những mẩu chuyện Bác Hồ với Vĩnh Long và Vĩnh Long với Bác Hồ / Nguyễn Chiến Thắng. -Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. -247 tr. ; 21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu những mẩu chuyện của nhân dân Vĩnh Long với Bác Hồ trong quá trình đấu tranh cách mạng

     Ký hiệu môn loại: 959.704092/NH556M
     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035772-5773
                        Kho địa chí.DV.005353-5356
                        Kho mượn.PM.045050-53

56.  Nhớ về anh Ba "ngọn đèn hai trăm nến": Tuyển một số bài viết, truyện ký và thơ về Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907 - 1986)/ Vũ Dương Thúy Ngà sưu tầm, tuyển chọn. -Hà Nội: Văn học, 2017. -210 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, truyện ký và thơ về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

     Ký hiệu môn loại: 959.704092/NH460V
     Số ĐKCB: Kho đọc.VV.035778
                        Kho mượn.PM.045067

57. NGUYỄN, THỊ BÌNH Tấm lòng với Đất nước/ Nguyễn Thị Bình. -Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. -615 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Gồm những bài viết của đồng chí Nguyễn Thị Bình trong những năm gần đây, tập trung vào ba nội dung chính: những suy nghĩ của bà về đất nước, Nhân dân và Đảng; về ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn mới và những bài học kinh nghiệm; về sự nghiệp giáo dục của nước nhà

     Ký hiệu môn loại: 959.704092/T120L
     Số ĐKCB: Kho đọc.VL.005358

58. NGUYỄN, CHIẾN THẮNG Vĩnh Long vùng đất và con người: Sách tham khảo/ Nguyễn Chiến Thắng. -Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2017. -359 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu tìm hiểu về vùng đất, những sự kiện lịch sử, những trận đánh tiêu biểu, những di tích văn hoá, những nhân vật tiêu biểu, những vấn đề giải quyết sau giải phóng của vùng đất Vĩnh Long

     Ký hiệu môn loại: 959.787/V312L
     Số ĐKCB: Kho địa chí.DV.005364
                        Kho mượn.PM.045064

59. NGUYỄN, VĂN KIM Vùng đất Nam Bộ / Nguyễn Văn Kim chủ biên. -Hà Nội :Chính trị Quốc gia;24 cm

T. 3: Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI. -2017. -594 tr

Tóm tắt: Giới thiệu Nam Bộ thế kỷ VII - XVI - Thành tựu nghiên cứu và những vấn đề đặt ra, Nam Bộ thời kỳ Chân Lạp - Thủy Chân Lạp, Nam Bộ trong các mối giao lưu và quan hệ khu vực, diện mạo Nam Bộ thế kỷ VII - XVI

     Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
     Số ĐKCB: Kho địa chí.DV.005367

60. NGUYỄN, QUANG NGỌC Vùng đất Nam Bộ / Nguyễn Quang Ngọc chủ biên. -Hà Nội :Chính trị Quốc gia;24 cm

T. 4: Từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. -2017. -430 tr

Tóm tắt: Trình bày khai phá đất đai, xác lập và bảo vệ chủ quyền đàng trong từ đầu thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XVIII; mở rộng các hình thức khai hoang, xây dựng nền hành chính Việt Nam thống nhất từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1862; thành tựu và hệ quả của công cuộc khai phá đất đai, xác lập chủ quyền Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ thế kỷ XVII - XIX

     Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
     Số ĐKCB: Kho địa chí.DV.005368

61. ĐOÀN, MINH HUẤN Vùng đất Nam Bộ / Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Ngọc Hà đồng chủ biên. -Hà Nội :Chính trị Quốc gia;24 cm

T. 5: Từ năm 1859 đến năm 1945. -2017. -554 tr

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử Nam Bộ từ năm 1859 đến cuối thế kỷ XIX; Nam Bộ trong 30 năm đầu thế kỷ XX, Nam Bộ từ năm 1930 đến năm 1945

     Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
     Số ĐKCB: Kho địa chí.DV.005369

62. TRẦN, ĐỨC CƯỜNG Vùng đất Nam Bộ / Trần Đức Cường chủ biên. -Hà Nội :Chính trị Quốc gia;24 cm

T. 6: Từ năm 1945 đến năm 2010. -2017. -387 tr

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954); Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975); thực hiện thống nhất về mặt Nhà nước, đối phó với chiến tranh biên giới Tây Nam (1975 - 1985); thực hiện đường lối đổi mới, từng bước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (1986 - 1996); vùng đất Nam Bộ trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (1996 - 2010); quá trình xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị giữa vùng đất Nam Bộ với vương quốc Campuchia (1975 - 2010)

     Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
     Số ĐKCB: Kho địa chí.DV.005370

63. NGÔ, VĂN LỆ Vùng đất Nam Bộ / Ngô Văn Lệ chủ biên. -Hà Nội :Chính trị Quốc gia;24 cm

T. 7: Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hoá. -2017. -551 tr

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và tổng quan về vùng đất, con người Nam Bộ; tín ngưỡng, tôn giáo và đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo; sinh hoạt văn hoá và đặc trưng sinh hoạt văn hoá của cư dân Nam Bộ; tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hoá của cư dân Nam Bộ trong quá trình phát triển

     Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
     Số ĐKCB: Kho địa chí.DV.005371

64. VŨ, VĂN QUÂN Vùng đất Nam Bộ / Vũ Văn Quân chủ biên. -Hà Nội :Chính trị Quốc gia;24 cm

T. 8: Thiết chế quản lý xã hội. -2017. -591 tr

Tóm tắt: Trình bày hệ thống quản lý hành chính ở Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến năm 1858; hệ thống quản lý hành chính của chính quyền thực dân Pháp ở Nam Bộ (1858 - 1945) và từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945; làng xã và các thiết chế tự quản của người Việt ở Nam Bộ, thiết chế tự quản của người Khmer và người Hoa ở Nam Bộ, các thiết chế tự quản của các cộng đồng cư dân khác ở Nam Bộ

     Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
     Số ĐKCB: Kho địa chí.DV.005372

65. VÕ, CÔNG NGUYỆN Vùng đất Nam Bộ / Võ Công Nguyện chủ biên. -Hà Nội :Chính trị Quốc gia;24 cm

T. 9: Tộc người và quan hệ tộc người. -2017. -366 tr

Tóm tắt: Trình bày tiếp cận nghiên cứu tộc người và quan hệ tộc người ở Nam Bộ; quá trình hình thành và phát triển của các lớp cư dân thời tiền sử và sơ sử, cư dân Phù Nam và các tộc người thiểu số bản địa trên vùng đất Nam Bộ, quá trình hình thành và phát triển các tộc người di cư trên vùng đất Nam Bộ; quan hệ tộc người ở Nam Bộ trong các thời kỳ lịch sử và trong sự phát triển vùng đất Nam Bộ

     Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
     Số ĐKCB: Kho địa chí.DV.005373

66. VÕ, VĂN SEN Vùng đất Nam Bộ / Võ Văn Sen chủ biên. -Hà Nội :Chính trị Quốc gia;24 cm

T. 10: Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới. -2017. -446 tr

Tóm tắt: Trình bày quan hệ giữa Nam Bộ với các nước trong khu vực và thế giới đến cuối thế kỷ XIX; quan hệ giao lưu kinh tế, văn hoá giữa Nam Bộ với các nước trong khu vực và thế giới từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975; Nam Bộ trong tiến trình hội nhập khu vực và thế giới từ năm 1975 đến năm 2011

     Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
     Số ĐKCB: Kho địa chí.DV.005374

67. TRƯƠNG, THỊ KIM CHUYÊN Vùng đất Nam Bộ / Trương Thị Kim Chuyên chủ biên. -Hà Nội :Chính trị Quốc gia;24 cm

T. 1: Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái. -2017. -347 tr

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển các yếu tố tự nhiên của vùng Nam Bộ; tác động của điều kiện địa lý tự nhiên, môi trường sinh thái đến tiến trình lịch sử và đặc trưng văn hoá vùng Nam Bộ, Nam Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu

     Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
     Số ĐKCB: Kho địa chí.DV.005365

68. VŨ, MINH GIANG Vùng đất Nam Bộ / Vũ Minh Giang, Nguyễn Việt. -Hà Nội :Chính trị Quốc gia;24 cm

T. 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII. -2017. -295 tr

Tóm tắt: Trình bày nhận diện khái lược về vùng đất Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII; tiền sử đồng bằng Nam Bộ; văn minh Óc Eo và đế chế Phù Nam

     Ký hiệu môn loại: 959.77/V513Đ
     Số ĐKCB: Kho địa chí.DV.005366

Thư mục sách tháng 01.2018

Tổng cộng: 68 bảng mô tả

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan

Tin mới đăng

Liên kết website

Thông tin truy cập

Đang xem: 208
Hôm nay: 1774
Hôm qua: 1521
Trong tuần: 1774
Trong tháng: 34245
Tất cả: 4434989