Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 08 - 2017

Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử (19 -12-1946 / 19-12-2016) [29/08/2017] 

Toàn quốc kháng chiến - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do và bài học lịch sử (19 -12-1946 / 19-12-2016)/ Trần Đại Quang,...[et. al]. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016. - 831 tr.; 27 cm.

Bác Hồ với mặt trận Việt Minh [29/08/2017] 

Bác Hồ với mặt trận Việt Minh/ Hà Minh Hồng chủ biên, Trần Thuận, Lưu Văn Quyết. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017. - 98 tr.: ảnh; 16 cm. (. - Di sản Hồ Chí Minh).

Hiến pháp năm 1946 - Những giá trị lịch sử: Sách chuyên khảo [29/08/2017] 

Hiến pháp năm 1946 - Những giá trị lịch sử: Sách chuyên khảo/ Hoàng Minh Hiếu, Vũ Công Giao biên soạn. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. - 383 tr.; 21 cm

Vĩnh Long - Vùng đất và con người: Sách tham khảo [29/08/2017] 

Vĩnh Long - Vùng đất và con người: Sách tham khảo/ Nguyễn Chiến Thắng. - Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2017. - 360 tr.; 21 cm.

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng