Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 08 - 2015

CÁC CUỘC KHỞI NGHĨA DO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO (1930-1945) [21/08/2015] 

Các cuộc khởi nghĩa do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo (1930 - 1945) / Trần Nhu. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2015. - 314 tr. ; 21 cm.

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - NHỮNG GIỜ PHÚT LỊCH SỬ [20/08/2015] 

Cách mạng tháng tám - những giờ phút lịch sử / Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan. - Hà Nội : Thanh niên , 2015. - 300 tr. ; 21 cm.

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA [20/08/2015] 

Cách mạng tháng tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - Hà Nội : Quân đội nhân dân , 2015. - 234 tr. ; 21 cm.

NHỮNG CỘI NGUỒN CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM [20/08/2015] 

Những cội nguồn của Cách mạng tháng Tám/ GS. Đinh Xuân Lâm, TS. Nguyễn Văn Khoan,. - Hà Nội : Thanh niên , 2015. - 296 tr. ; 21 cm.

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng