Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 07 - 2016

THANH NIÊN XUNG PHONG PHỤC VỤ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỜI CHỐNG MỸ [25/07/2016] 

Thanh niên xung phong phục vụ giao thông vận tải thời chống Mỹ/ Nguyễn Văn Đệ. - Hà Nội: Giao thông vận tải, 2015. - 255 tr.; 24 cm

TỔ CHỨC, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VIỆT NAM THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG GÌN GỮ HÒA BÌNH LIÊN HỢP QUỐC : SÁCH THAM KHẢO [25/07/2016] 

Tổ chức, xây dựng lực lượng Việt Nam tham gia các hoạt động gìn gữ hòa bình Liên Hợp Quốc : Sách tham khảo / Nguyễn Hồng Quân chủ biên. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2015. - 190 tr. ; 21 cm

TUỔI XANH: HỒI KÝ [25/07/2016] 

Tuổi xanh: Hồi ký/ Hồ Phương chủ biên,....[et. al]. - Hà Nội: Thanh niên, 2014. - 183 tr.; 19 cm

GIÁO SƯ NGUYỄN THIỆN THÀNH, NGƯỜI CHIẾN SĨ NGƯỜI THẦY THUỐC ANH HÙNG [25/07/2016] 

Giáo sư Nguyễn Thiện Thành, người chiến sĩ người thầy thuốc anh hùng/ Nguyễn Đức Công chủ biên. - Tái bản lần 1. - Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2015. - 319 tr.; 21 cm

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng