Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 05 - 2018

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà nước [24/05/2018] 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà nước/ Trần Đình Huỳnh, Lê Thị Thanh. - Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2017. - 354 tr.; 24 cm. (. - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của "Sửa đổi lối làm việc" [24/05/2018] 

Ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn của "Sửa đổi lối làm việc"/ Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến, Nguyễn Thị Bình sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2017. - 255 tr.; 24 cm

Hồ Chí Minh chân dung và di sản: Những bài viết tâm đắc của các Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu,...trong cả nước [24/05/2018] 

Hồ Chí Minh chân dung và di sản: Những bài viết tâm đắc của các Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu,...trong cả nước/ Bùi Đình Phong,...[Và những người khác] ; Phan Văn Hoàng sưu tầm. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 407 tr.: ảnh; 23 cm

Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ [24/05/2018] 

Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ/ Nguyễn Văn Linh,...[et. al]. - Tp.Hồ Chí Minh: Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2015. - 314 tr.; 24 cm

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng