Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 05 - 2016

HỒ CHÍ MINH - BIỂU TƯỢNG CỦA HÒA BÌNH VÀ HỮU NGHỊ GIỮA NHÂN DÂN TOÀN THẾ GIỚI [31/05/2016] 

Hồ Chí Minh - biểu tượng của hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân toàn thế giới/ Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương sưu tầm và biên soạn. - Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2015. - 185 tr.; 21 cm

DI SẢN HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC [31/05/2016] 

Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức/ GS.TS. Trần Văn Bính. - Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa. - Hà Nội: Thông tin Truyền thông, 2015. - 190 tr.; 20 cm

HỒ CHÍ MINH VÀ 5 BẢO VẬT QUỐC GIA [31/05/2016] 

Hồ Chí Minh và 5 bảo vật quốc gia/ Ngô Văn Minh,...[và những người khác]. - Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2014. - 296 tr.; 20 cm

HỎI VÀ ĐÁP VỀ CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH [31/05/2016] 

Hỏi và đáp về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh/ Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. - Tái bản lần thứ mười có bổ sung. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2015. - 183 tr.; 20cm.

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng