Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 02 - 2018

Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016) [28/02/2018] 

Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016)/ Ngô Đăng Tri. - Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2016. - 485 tr.; 24 cm

Ý Đảng quyện lòng dân [28/02/2018] 

Ý Đảng quyện lòng dân/ Hồng Thanh,...[et. al]. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2017. - 483 tr.; 24 cm

Tổng bí thư Lê Duẩn (1907 - 1986): Thư mục và tác phẩm chọn lọc [28/02/2018] 

Tổng bí thư Lê Duẩn (1907 - 1986): Thư mục và tác phẩm chọn lọc/ Vũ Dương Thúy Ngà chủ biên. - Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2017. - 535 tr.; 24 cm

Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để xây dựng Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp [28/02/2018] 

Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương để xây dựng Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp/ Lê Duẩn. - Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2017. - 319 tr.; 22 cm

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng