Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 02 - 2017

VIỆT NAM, 30 NĂM ĐỔI MỚI 1986 - 2016 [17/02/2017] 

Việt Nam, 30 năm đổi mới 1986 - 2016/ Thông tấn xã Việt Nam. - Hà Nội: Thông tấn, 2016. - 247 tr.; 25 cm

LỊCH SỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM [17/02/2017] 

Lịch sử Quốc hội Việt Nam/ Văn phòng Quốc hội. T. 1, 1946 - 1960. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016. -419 tr.; 24 cm

HOÀNG QUỐC VIỆT TIỂU SỬ [17/02/2017] 

Hoàng Quốc Việt tiểu sử/ Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016. - 419 tr.; 21 cm

QUAN ĐIỂM ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI [17/02/2017] 

Quan điểm đại hội XII của Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới/ Nguyễn Bá Dương chủ biên ; Nguyễn Vĩnh Thắng,...[et. al] biên soạn. - Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2016. - 239 tr.; 21 cm

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng