Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12 - 2017

Công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam [13/12/2017] 

Công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam/ Đinh Xuân Dũng chủ biên ; Phạm Hoa,....[et. al] biên soạn. - Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2016. - 603 tr.; 21 cm.

Vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện đại hội XII của Đảng [13/12/2017] 

Vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện đại hội XII của Đảng/ Nguyễn Bá Dương, Nguyễn Đức Độ đồng chủ biên, Nguyễn Văn Tài,...[et. al] biên soạn. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016. - 251 tr.; 19 cm

Những tấm gương bình dị mà cao quý [13/12/2017] 

Những tấm gương bình dị mà cao quý/ Đặng Trung Kiên,...[et. al]. T. 11. - Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2016. - 260 tr.; 21 cm (. - Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh").

365 Lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh [13/12/2017] 

365 Lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh/ Quốc Văn tuyển chọn và giới thiệu. - Hà Nội: Thanh niên, 2017. - 199 tr.; 21 cm (. - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng