Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12 - 2016

NGỌT NGÀO CHÈ NAM BỘ [28/12/2016] 

Ngọt ngào chè Nam bộ/ Cúc Phương. - Hà Nội : Văn hóa Thông tin , 2015. - 63 tr. ; 23.5 cm.

MÓN NGON TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM [28/12/2016] 

Món ngon truyền thống Việt Nam/ Huyền Linh biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức , 2015. - 210 tr. ; 19 cm.

NHỮNG BIỂU TƯỢNG ĐẶC TRƯNG TRONG VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM (TẬP 2) CÁC VỊ THẦN [28/12/2016] 

Những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa truyền thống Việt Nam (tập 2) Các vị thần/ Đinh Hồng Hải. - Hà Nội : Thế giới , 2015. - 276 tr. ; 20.5 cm.

VĂN HÓA LỄ HỘI [28/12/2016] 

Văn hóa Lễ hội/ Thanh Thùy biên soạn. - Hà Nội : Khoa học xã hội , 2016. - 231 tr. ; 21 cm.

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG CHIẾN LƯỢC DIỄN BIẾN HÒA BÌNH ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC NHIỆM VỤ CỦA MỖI NGƯỜI DÂN VIỆT NAM [26/12/2016] 

Nhận diện và đấu tranh chống chiến lược diễn biến hòa bình để xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhiệm vụ của mỗi người dân Việt Nam/ Quí Lâm tuyển chọn và hệ thống. - Hà Nội: Hồng Đức, 2015. - 391 tr.; 27 cm

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRONG TRÁI TIM NHÂN DÂN [26/12/2016] 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim nhân dân/ Quý Lâm sưu tầm và hệ thống. - Hà Nội: Hồng đức, 2016. - 391 tr.: ảnh; 27 cm

100 NHÀ QUÂN SỰ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THẾ GIỚI [26/12/2016] 

100 nhà quân sự có ảnh hưởng đến thế giới/ Lưu Hải Sinh, Phú Quang Hải; Nguyễn Gia Linh người dịch. - Hà Nội: Lao động, 2016. - 566 tr.: ảnh; 21 cm

LỊCH SỬ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN (1945 - 2010) [26/12/2016] 

Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Trà Ôn (1945 - 2010)/ Phạm Văn Lực biên soạn. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2015. - 279 tr.; 21 cm

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng