Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11 - 2017

Thi Hương thời Nguyễn (qua hai trường thi Hà Nội và Nam Định) [15/12/2017] 

Thi Hương thời Nguyễn (qua hai trường thi Hà Nội và Nam Định)/ Đỗ Thị Hương Thảo. - Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016. - 417 tr.; 24 cm

Trí thức Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc từ đầu thế kỷ XX đến 1945 [15/12/2017] 

Trí thức Việt Nam với phong trào giải phóng dân tộc từ đầu thế kỷ XX đến 1945/ Nguyễn Đình Thống chủ biên ; Hồ Sơn Diệp,...[Và những người khác]. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Văn hóa văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 291 tr.; 24 cm

Hỏi đáp về 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám [15/12/2017] 

Hỏi đáp về 82 bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám/ Lê Thái Dũng. - Hà Nội: Hồng đức, 2017. - 246 tr.; 21 cm. (. - Việt Nam đất nước - con người)

Bác Hồ với việc đọc và tự học [15/12/2017] 

Bác Hồ với việc đọc và tự học/ Vũ Dương Thúy Ngà. - Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017. - 177 tr.: ảnh, bảng; 21 cm. (. - Di sản Hồ Chí Minh)

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng