Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11 - 2016

THI CỬ, HỌC VỊ, HỌC HÀM DƯỚI CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN VIỆT NAM [24/11/2016] 

Thi cử, học vị, học hàm dưới các triều đại phong kiến Việt Nam/ Đinh Văn Niêm. - Hà Nội: Lao động, 2014. - 891 tr.; 23 cm

BÁC HỒ VỚI SỰ NGHIỆP DIỆT GIẶC ĐÓI, GIẶC DỐT [24/11/2016] 

Bác Hồ với sự nghiệp diệt giặc đói, giặc dốt/ Vũ Quang Vinh, Thái Chí Thanh, Nguyễn Đẩu Quang biên soạn. - Hà Nội: Dân trí, 2016. - 255 tr.; 19 cm

TỪ BỤC GIẢNG ĐẾN VĂN ĐÀN: CHÂN DUNG 25 NGƯỜI THẦY [24/11/2016] 

Từ bục giảng đến văn đàn: Chân dung 25 người thầy/ Trần Hữu Tá. -Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2015. - 321 tr.: ảnh; 20 cm.

GIÁO DỤC VIỆT NAM THỜI CẬN ĐẠI [24/11/2016] 

Giáo dục Việt Nam thời cận đại/ Phan Trọng Báu. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015. - 326 tr.; 21 cm.

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng