Sách chuyên đề

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 01 - 2017

XUÂN GIẢI PHÓNG : KÝ SỰ [24/01/2017] 

Xuân giải phóng : Ký sự/ Phan Hàm. - Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2015. - 598 tr.; 21 cm

XUÂN 1975, BẢN HÙNG CA TOÀN THẮNG [24/01/2017] 

Xuân 1975, bản hùng ca toàn thắng/ Phạm Hồng Cư,...[et. al]. - Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2016. - 480 tr.; 24 cm.

MỘT SỐ NÉT ĐỘC ĐÁO TRONG VĂN HÓA VÙNG MIỀN VIỆT NAM [24/01/2017] 

Một số nét độc đáo trong văn hóa vùng miền Việt Nam/ Bùi Thu Hiền biên soạn. - Hà Nội: Lao động, 2016. - 199 tr.; 21 cm.

VĂN HÓA LỄ HỘI [24/01/2017] 

Văn hóa lễ hội/ Thanh Thùy biên soạn. - Hà Nội: Khoa học xã hội, 2016. - 231 tr.; 21 cm.

 Trang đầu    1    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng