Chuyên mục
Ảnh hoạt động
Thông tin truy cập
Đang truy cập
Tổng truy cập
22
7922038

Giới thiệu sách: “Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”

08/11/2023 05:27 GMT+7
In bài Gửi bài viết

Pháp luật được hiểu “là hệ thống các quy tắc xử sự chung được đặt ra bởi nhà nước và mang tính bắt buộc thực hiện với mọi chủ thể trong xã hội. Nội dung của pháp luật thể hiện ý chí, bản chất của giai cấp thống trị”.

Mặt trận Tổ quốc được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời quy định về quyền, trách nhiệm, tổ chức, hoạt động, quan hệ với Nhà nước, Nhân dân và các tổ chức khác. Nhân ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), Thư viện tỉnh Vĩnh Long trân trọng giới thiệu quyển sách “Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội ấn hành năm 2020, với độ dày 40 trang.

Luat mat tran to quoc Viet Nam.jpg

Nội dung quyển sách giới thiệu về Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 8 chương với 41 điều. Mở đầu là Lệnh số 02/2020/L-CTN ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật.

Chương một là “những quy định chung”, gồm 11 điều. Ở điều 1 đề cập về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Từ điều 2 đến điều 10 nêu về phạm vi điều chỉnh, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như nguyên tắc tổ chức và hoạt động, thành viên, các tổ chức, quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước, với Nhân dân và các tổ chức khác, cùng các hoạt động đối ngoại với Nhân dân. Đặc biệt, trong điều 11 xác định ngày 18 tháng 11 hằng năm là Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc” là chủ đề chương hai. Chương này gồm 3 điều, từ điều 12 đến điều 14: Nêu ra nguyên tắc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết; phương thức tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết; phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân” là chủ đề chương ba. Với 4 điều, từ điều 15 đến điều 18 gồm các vấn đề về phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện chính sách, pháp luật; tiếp công dân, tham gia công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc xá và cử bào chữa viên nhân dân.

Tham gia xây dựng Nhà nước” là chủ đề chương bốn, gồm các vấn đề tham gia công tác bầu cử; tham gia tuyển chọn Thẩm phán, Kiểm sát viên và giới thiệu Hội thẩm nhân dân; tham gia xây dựng pháp luật; tham dự các kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Ủy ban nhân dân; tham gia phòng, chống tham nhũng lãng phí; tham gia góp ý, kiến nghị với Nhà nước là những nội dung từ điều 19 đến điều 24 trong chuong này.      

Sang chương năm với chủ đề “hoạt động giám sát”, trong đó từ điều 25 đến điều 31 nêu về tính chất, mục đích, nguyên tắc, đối tượng, nội dung, phạm vi, hình thức, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đối với việc giám sát.

Tiếp chương sáu có chủ đề “hoạt động phản biện xã hội”. Từ điều 32 đến điều 36 đề cập về tính chất, mục đích, nguyên tắc, đối tượng, nội dung, phạm vi, hình thức, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo văn bản phản biện.

Chủ đề chương bảy là “điều kiện bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, gồm từ điều 37 đến điều 39 với các nội dung về bộ máy giúp việc, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận, kinh phí, tài sản, cơ sở vật chất, trách nhiệm của cơ quan và tổ chức.

Chương cuối cùng là “điều khoản thi hành” với 2 điều là điều 40 và điều 41 về hiệu lực thi hành và quy định chi tiết của Luật.

Quyển sách “Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” là công cụ pháp lý quan trọng đối với lĩnh vực hoạt động và điều hành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là tài liệu rất hữu ích cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và cá nhân trong nghiên cứu và vận dụng thực tế.      

Sách hiện đang lưu trữ tại Thư viện tỉnh Vĩnh Long. Rất hân hạnh phục vụ quý bạn đọc!

Ký hiệu sách: VV.040854

Hồ Minh

Văn Bản Mới
Video