Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 09 - 2016

HAI MƯƠI MỐT NGÀY NÂNG CAO SỨC HÚT PHÁT BIỂU TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG [23/09/2016] 

Hai mươi mốt ngày nâng cao sức hút phát biểu trước đám đông / Ân Á Mẫn; Thu Trần dịch. – H. : Phụ nữ, 2016. – 267tr. ; 23cm.

BIỂN ĐÔNG CUỘC TÌM KIẾM ĐỒNG THUẬN NAN GIẢI: SÁCH THAM KHẢO [23/09/2016] 

Biển đông cuộc tìm kiếm đồng thuận nan giải: Sách tham khảo / G.M.Lokshin; Văn Thắng, Quang Anh dịch; Lê Đức Mẫn hiệu đính. – H. : Chính trị quốc gia; Sự thật, 2016. – 356tr. ; 21cm.

KIÊNG KỴ VÀ PHỐI HỢP TRONG THỰC PHẨM TRỊ [23/09/2016] 

Kiêng kỵ và phối hợp trong thực phẩm trị bệnh / Điền Tiệp, Hứa Thục Thanh, Quách Kinh Lệ. – [kđ]: Nxb Hồng Đức, 2016. -231tr. ; 21cm.

“YES” OR “NO” NHỮNG QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CUỘC SỐNG [23/09/2016] 

"YES" or "NO" những quyết định thay đổi cuộc sống / M.D.Spencer johnson ; Kim Nhung biên dịch. – TP. Hồ Chí Minh: Tổng hợp TP.Hồ Chí Minh, 2016. – 191tr. ; 21cm.

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng