Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 05 - 2011

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - NGÀY NÀY NĂM XƯA [15/05/2011] 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ngày này năm xưa / Tạp chí xưa và nay. - Hà Nội : Lao động , 2010. -2 tập. Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn cờ đoàn kết mọi lực lượng, là người lãnh tụ vĩ đại, là linh hồn của hai cuộc kháng chiến, là niềm tin sắt đá của nhân dân, là tấm gương tiêu biểu cho phẩm chất của người cộng sản: giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục, yêu quý dân tộc mình và quý trọng các dân tộc ...

GƯƠNG SÁNG LÀM THEO LỜI BÁC [15/05/2011] 

Gương sáng làm theo lời Bác / TS. Lê Minh Nghĩa (Chủ biên) – H: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. – 238 tr.: ảnh; 21cm. Đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc và gia đình, của nhân loại và đạo đức của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đó là đạo đức mới, đạo đức cách mạng, đạo đức vĩ đại. Thấm nhuần những tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh sẽ tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, ...

HỒ CHÍ MINH - MỘT BIÊN NIÊN SỬ [15/05/2011] 

Hồ Chí Minh - Một biên niên sử = Ho Chi Minh: Eine Chronik / Hellmut Kapfenberger; Đinh Hương, Thiên Hà dịch. – H: Thế giới, 2010. – 450 tr.: ảnh; 21cm. Sống và làm việc ở Việt Nam hơn 7 năm với tư cách là phóng viên thường trú Hãng Thông tấn CHDC Đức (AND) vào những năm 70 và 80 của thế kỷ XX, Hellmut Kapfenberger đã có nhiều kỷ niệm và tình yêu dành cho đất nước cũng như con người Việt Nam. Đặc biệt là tình yêu và sự ngưỡng mộ của ông đối với Chủ tịch Hồ ...

TÌNH CẢM BÁC HỒ VỚI CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN [15/05/2011] 

Tình cảm Bác Hồ với công nhân lao động và công đoàn / Nhà xuất bản Lao động. - Hà Nội : Lao động , 2010. - 416 tr. Sau khi Bác Hồ trở thành người cộng sản, trong nhiều việc lớn chuẩn bị cho dân tộc trên lộ trình cách mạng lâu dài, thì việc tìm kiếm những hình thức nhằm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân Việt Nam hay đặt nền móng xây dựng những cơ sở đầu tiên cho tổ chức Công đoàn nước ta chiếm một phần không nhỏ trong cuộc đời hoạt động cách mạng ...

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng