Giới thiệu sách

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 04 - 2016

VĂN HÓA VIỆT NAM TRUYỀN THỐNG - MỘT GÓC NHÌN [28/04/2016] 

Văn hóa Việt Nam truyền thống. Một góc nhìn / Nguyễn Thừa Hỷ . – Tái bản lần 1.- H . : Nxb Thông tin và truyền thông, 2015. – 95tr. : Hình ảnh; 24cm. Văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa bao gồm nhiều các văn hóa sắc tộc và các vùng văn hóa địa phương...

VĂN HÓA GIAO THÔNG - NHÌN TỪ CUỘC SỐNG [28/04/2016] 

Văn hóa giao thông. Nhìn từ cuộc sống / Nhiều tác giả. – H. : Giao thông vận tải, 2015. – 183tr.: Hình ảnh, Biển báo; 19cm. Thực trạng giao thông ở nước ta đã xảy ra nhiều vụ việc rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến....

HỌC CHƠI CẦU LÔNG [28/04/2016] 

Học chơi cầu lông / Hải Phong. – In lần thứ 2. – H. : Thể dục thể thao, 2015. -216tr. : Hình ảnh ; 23cm. Cầu lông là một môn thể thao khá phổ biến, phù hợp với mọi lứa tuổi có tác dụng giải trí đồng thời rèn luyện....

BIỂN ĐẢO TỔ QUỐC TÔI: HỢP TUYỂN THƠ VĂN VIẾT VỀ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM [28/04/2016] 

Biển đảo tổ quốc tôi: Hợp tuyển thơ văn viết về biển đảo Việt Nam / Nhiều tác giả. – Tái bản lần thứ nhất, có bổ sung, sữa chữa . – H. : Văn học, 2015. – 1115tr.; 21cm. Là một hợp tuyển thơ văn viết về biển đảo Việt Nam, ....

 Trang đầu    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Trang sau    Trang cuối  

Danh sách tin mới đăng